Strona główna         O projekcie         Ogłoszenia         Zajęcia         Zdjęcia         Kontakt
   

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe skierowane do 1000 osób w wieku w wieku aktywności zawodowej (od 25 do 64 roku życia), zamieszkujących województwo lubuskie (zgodnie z KC), zzgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) i ICT (szkolenia zgodne z ramą DIGCOMP) poprzez udział w edukacji pozaformalnej. Szkolenia komputerowe i językowe kończą się egzaminem oraz wydaniem międzynarodowego certyfikatu.

Zagwarantowano udział minimum:
- 180 osobom w wieku 50 lat i więcej,
- 720 osobom o niskich kwalifikacjach* (do ISCED3 włącznie - dodatkowa informacja na dole strony),
- 600 osobom pochodzącym z obszarów wiejskich (ozn. gminy wiejskie, część wiejską (leżącą poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców (zgodnie z danymi GUS za rok 2015);

Do wyboru uczestnicy szkoleń mają:
> szkolenie z zakresu 120h języka angielskiego,
> szkolenie z zakresu 120h języka niemieckiego,
> szkolenie z zakresu 120h języka francuskiego,
> szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie A (podstawowym): M1 Informacja (20h), M2 Komunikacja (20h), M3 Tworzenie treści (20h), M4 Bezpieczeństwo (20h), M5 Rozwiązywanie problemów (20h);
> szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie B (średniozaawansowanym): M1 Informacja (30h), M2 Komunikacja (30h), M3 Tworzenie treści (30h), M4 Bezpieczeństwo (30h), M5 Rozwiązywanie problemów (30h);
> szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie C (zaawansowanym): M1 Informacja (60h), M2 Komunikacja (60h), M3 Tworzenie treści (60h), M4 Bezpieczeństwo (60h), M5 Rozwiązywanie problemów (60h).

Szkolenia z języka obcego w grupach 12-osobowych (w miejscowości, w której zbierze się grupa) prowadzone będą zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego i zakończą się międzynarodowym certyfikowanym egzaminem (w zależności od poziomu):
> Język angielski: TOEIC Bridge lub TOEIC® Listening and Reading lub British Council - Aptis;
> Język niemiecki: WiDaF Basic lub WiDaF lub ILCE CEFR Exam System;
> Język francuski:TFI lub ILCE CEFR Exam System.

Szkolenia komputerowe prowadzone będą w oparciu o ramę DIGCOMP i kończą się po każdym module międzynarodowym certyfikowanym egzaminem ECCC DIGCOMP.

Wartość projektu - 5 200 555,94 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich - 4 680 500,34 PLN.

Organizatorem projektu jest firma szkoleniowo-tłumaczeniowa Paweł Truszkiewicz.

Nie wymagamy kserokopii dowodu osobistego. Należy jedynie wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie, które są dostępne poniżej oraz w biurze projektu. Jeśli chcą Państwo sami wydrukować poniższe formularze, proszę to zrobić w najlepszej jakości druku (zastrzegamy możliwość ponownego wypełnienia formularzy, jeśli stwierdzimy, że jakość druku jest niezadowalająca - jest to związane z obowiązującymi przepisami UE). W biurze projektu złożyć należy wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) pierwszy dokument. Zamieszczamy również do wglądu umowę szkoleniową, którą będą podpisywać osoby zakwalifikowane do projektu:

UWAGA PONIŻSZE DOKUMENTY MOGĄ ULEC ZMIANIE, CO WYMAGAĆ BĘDZIE UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU DEKLARACJI UCZESTNICTWA LUB ANEKSU W PRZYPADKU UMOWY.

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie - (do zapoznania się - definicje pojęć użytych w deklaracji)

  2. Umowa szkoleniowa

  3. Oświadczenie dla osób biernych zawodowo

  4. Oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

*UWAGA! Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach. Więcej o poziomach ISCED

 

Odpowiedzi na pojawiające się pytania:

- W ramach niniejszego projektu, zgodnie z wytycznymi i  założeniami projektowymi, nie ma przewidzianego cateringu, gdyż byłby to koszt niekwalifikowalny. Finansowane są tylko: organizacja szkoleń i podręczniki.
- W ramach niniejszego projektu, zgodnie z wytycznymi i założeniami projektowymi, nie ma możliwości finansowania szkoleń przez Internet.
- Osoby, któe chcą sprawdić swój poziom swojej wiedzy jężykowej, mogą skorzystać z testów poziuomujących, które znajdują się na stronie: http://testy.akapit.edu.pl/ Hasło dostępu i inne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 533 496 716 lub 535 381 279 lub 516 813 909.